Global Digital Library Beta

All books

Utubaa Jireenyaa

Read Aloud
Book in Oromo

Kitaabni deggarsaa kun gargaarsa maallaqaa ‘USAID’ irraa argameen Dhabbata ‘Save the Children’ fi Biiroo Barnoota Oromiyaa Wajjin qophaa’ee kan maxxanfamedha. Bara 2009/2017

Published by USAID • License: CC-BY-4.0

Published by USAID

License: CC-BY-4.0

Similar content

Selecting your language changes the language and the content