Global Digital Library Beta

Sardiidoofi Kuruphee

Level 2
Book

Kitaabni deggarsaa kun gargaarsa maallaqaa ‘USAID’ irraa argameen Dhabbata ‘Save the Children’ fi Biiroo Barnoota Oromiyaa Wajjin qophaa’ee kan maxxanfamedha. Bara 2009/2017

Published by USAID • License: CC-BY-4.0

Published by USAID

License: CC-BY-4.0

Similar content

Selecting your language changes the language and the content