Global Digital Library Beta

Fakkeenyummaa Gaarii

Decodable
Book

Kitaabni deeggarsaa kun gargaarsa maallaqaa ‘USAID’ irraa argameen, walta’iinsa dhaabbata ‘Pact Ethiopia’ fi Biiroo Barnootaa Oromiyaatiin qophaa’ee dhaabbata ‘Save the Children’ fi Ministeera Barnootaatiin fooyya’ee kan maxxanfamedha. Bara 2008/2016

Published by USAID • License: CC-BY-4.0

Published by USAID

License: CC-BY-4.0

Similar content

Selecting your language changes the language and the content