Home

Fakkeenyummaa Aadde Guyyeefi Obbo Ganamoo

Book in Oromo

Kitaabni deggarsaa kun gargaarsa maallaqaa ‘USAID’ irraa argameen Dhabbata ‘Save the Children’ fi Biiroo Barnoota Oromiyaa Wajjin qophaa’ee kan maxxanfamedha. Bara 2009/2016


Published by USAID  Licence: CC-BY-4.0