Search Badges Account

Report a problem

Book: Dorgommii Fiigichaa
* All fields are required

  Dorgommii Fiigichaa

  Book in Oromo

  Kitaabni deeggarsaa kun gargaarsa maallaqaa ‘USAID’ irraa argameen, walta’iinsa dhaabbata ‘Pact Ethiopia’ fi Biiroo Barnootaa Oromiyaatiin qophaa’ee dhaabbata ‘Save the Children’ fi Ministeera Barnootaatiin fooyya’ee kan maxxanfamedha. Bara 2008/2016

  Published by USAID • License:

  Published by USAID

  License:

  Similar content