Search Badges Account

Akaakuufi Faayidaa Geejjibootaa

Book in Oromo

Kitaabni deggarsaa kun gargaarsa maallaqaa ‘USAID’ irraa argameen Dhabbata ‘Save the Children’ fi Biiroo Barnoota Oromiyaa Wajjin qophaa’ee kan maxxanfamedha. Bara 2009/2017

Published by USAID • License:

Published by USAID

License: