Global Digital Library Beta

Odaa

Decodable
Book

Kitaabni deeggarsaa kun gargaarsa maallaqaa Dhaabbata ‘USAID’ irraa argameen,walta’iinsa Dhaabbata ‘Save The Children’, Ministeera Barnootaafi Biiroo Barnootaa Oromiyaatiin qophaa’ee kan maxxanfamedha. Bara 2008/2016

Published by USAID • License: CC-BY-4.0

Published by USAID

License: CC-BY-4.0

Similar content

Selecting your language changes the language and the content