Search Badges Account

Raun wantaim ol yangpela hapman na ol yangpela hapmeri taim ol i go long ol kainkain hap graun long wok bung long taim nogut.

Ol manmeri i gat ol kainkain wok. Sampela ol manmeri ol i save salim ol samting. Sampela manmeri ol i save wokim ol samting na sampela manmeri ol i stretim ol samting i bagarap. Yu nap long mekim ol wanem samting?

Katapila i amamas long gaden bilong mipela. Mama tasol i NO amamas. Ritim stori na save bilong wanem Mama i no amamas.

Ritim stori long ol kainkain trenspot. Wanpela famili i raun long bot, balus na bas. Yu ting, ol i laik go we?

Bubu i sik. Mama i go lukautim em, tasol husat bai lukautim mipela?

Pita na Nina, tupela i redim tupela yet long go long skul. Tupela i soim yumi skul bilong tupela. Yu laik mekim ol wanem samting long skul?

Rat na Rokrok tupela i go long bus. Ol i laik kaikai mango, tasol ol i kirap nogut long narapela poroman i kamap we em i laik kaikai Rat na Rokrok. Husat bai kaikai pastaim?

Wanpela pik, nem bilong em Poki, em i bihainim Telu i go long skul. Ol pikinini i wokim wanem? Tisa i tok wanem? Poki i lainim wanem samting long skul?

Ol piksa i stori long yumi na bai yumi lap tumas long dispela stori. Papa i wokim wanem taim em i lukim snek? Snek i wokim wanem taim em i lukim Papa?

Ritim stori long ol kainkain spot na long ol wanem samting yumi nap long wokim wantaim bol.