Search Badges Account

Umfana watitfola emgwacweni nalabanye bantfwana lebahlala emgwacweni. Lena yindzaba lephatselene nemphilo lebeyingasiyinhle nekutsi yantjintja njani.

Lendzaba iphatselene nekuhlengwa kwebantfwana betilwane letitintsandzane letiletfwa kulesiciwi. Letilwane letincane tiyanakekelwa ngumgcinisiciwi kanye netisebenti takhe.

Ngalelinye lilanga ntsambama kwakushisa, bantfwana labatsatfu bahamba bayodlala edvute nemfula. Nobe bebangakavunyelwa kuhlamba kodvwa bakhumula timphahla bangena emantini. Ngabe kwentekani ngetimphahla tabo?

Intfombatane lencane ifuna kufana nathishela wayo.

Indzaba lemfishane lelula lemayelana nathishela lolungile nekutsi usifundzisani.

Sikhukhukati ukhohlise Lukhoti wadlala ngaye.

Ngabe Nolwazi utawuphumelela lapho kuhluleke emadvodza lanemandla?

Indzaba lephatselene nekhomo leyayitsandvwa ngumndeni wayo.

Palesa ukhulumisa tihlahla, tjani kanye netimbali.

Nozizwe wayovakashela malume wakhe, make wakhe wamnika liloko lelihle lelihlotjiswe ngebuhlalu lobuhle, waligcoka wahamba. Endlelni leya kamalume wakhe, Nozizwe wahlangana nentfombatana leyamcela kutsi amboleke liloko lakhe kantsi yona yayigcoke emanikiniki. Ngalesikhatsi bantjintjisana timphahla, Nozizwe wabona umsila kulentfombatane, wabona kutsi iyimbulu.