Search Badges Account

Lajjo ត្រូវស្វែងរកត្រដារ់ត្រដាទាំងអវ់កនុងរញ្ជីដ ើម្បីឈ្នះការ ត្រកួរររវ់គារ់។ ដេរុអែីបានជាគារ់ររួល Lajjo ដលងស្លបងត្រ មាញ់កាំណរ់ដៅកនុងជីវរិ ៏លាំបាកដដាយសារទឹកជាំនន់ ូដ្ន ះ? អាន ាំដណើដរឿងដ ើម្បីរកចដម្លើយណ៎ា!

Nat Pouk Si ចង់ជួយកុមារណៅ Du Wae Wae ជាសះណសបើយរី ជំងឺប ុន្នែមិនដឹងណ្វើដូចណមែច។ ណតើអនកនឹងរកណ ើញអវីខ្លះអំរីអាថ៌  កំបំងននការមានសុខ្ភារល្អតាមរយៈការណ្វើដំណ ើ រណៅជួប អនកព្បជញ Ziwaka?

Gables – ផ្ទះប្រដារ់ក្មេងក្េងមិនដឹងថាវាក្មើេក្ៅដូចអ្វីក្េ។ អ្នមប្ររ់ប្រង Millie និងក្មេ ដដ Nubs ចង់ជួយនាង។ រ ៉ុន្នែក្ ើ អ្នមប្ររ់ប្រងទាំងពីរ និងក្មេ ដដក្្វើអ្វីក្ដើមបីរង្ហា ញ Gables ថា ពួមក្រក្មើេក្ៅដូចអ្វី? សូមពិនិ យក្មើេដាំក្ ើ រផ្សង ក្ប្ពងដ៏រ ាំក្ ើរក្នះ។

ន ើអ្នក្នឹងន្វើយ៉ាងណាប្បសិននបើអ្នក្មានអាវបំបំងកាយ? សប្មាប់អ្នក្រាល់គ្ននការលាក្់ខ្លួននិងស្សងវ រក្គឺជាស្លែង ក្ម្សានតដ៏រីក្រាយម្សួយប៉ាុស្នតវានឹងកាន់ស្ សបាយប្បសិននបើ មានអាវបំបំងកាយ។ ប៉ាុស្នតន ើមាននរណាមាន ក្់បនងកើ អាវបំ បំងកាយនេ? ឬពួក្វាមានស្ នៅក្នុងនរឿងប្បឌិ វេិ ាសាស្រស?ត Arnav និង Tanisha នៅបណាា ល័យនដើម្សែីស្សវងយល់។ នម្សើល ពួក្នគនោយសងប់សាង ់ – ពួក្នគម្សិនអាចនម្សើលន ើញនយើងនេ នយើងបំបំងកាយនៅក្នុងពិភពនលាក្របស់ពួក្នគ។

អនេះគឺជាអរឿងគណិតវទ្យិ ាអំពីសារៈ្ំខាន់ននការចចករចំែក អោយយុតិតធម៌អ េះបីជាវាពិបាកកាុងការចចកអោយយុតតិធម៌។

Kunal វង្វេវង្ៅក្នុវពិភពអុ៊ីនធឺណិត ង្ ើយគាត់មិនដឹវព៊ីរង្បៀប ង្េញព៊ីវាង្េ។ េូលរមួ ជាមួយង្ក្វេ ប្បុសង្នេះក្នុវការង្ធើេដំង្ណើរ បបបវេិ ាសាស្តសប្បឌិត រ េូលង្ៅក្នុវពិភពអុ៊ីនធឺបណត ង្ ើយបសេវ យល់ព៊ីរង្បៀបបដលគាត់រក្ផ្លូវប្តឡប់ង្ៅផ្ទេះវញិ។

នៅថ្ងៃខួបកំន ើ តទីប្រំមួយរបស់ Etabo ម្តា យ និងមីងរបស់គាត់រន នំគាត់នៅផ្សារជាន ើកដំបូង។

ក្នោះជាក្ ឿងដែលនិយាយអំពីក្មេងប្រុសម្នា ម់ក្ែើ ដសែង មក្្េ ោះ សប្ម្នរ់ខ្លួនគ្មត់និង ក្រៀរដែលគ្មត់បានក្បាោះរង់សុរិនចាស់ ក្ែើម្បីដសែង មសុរិនថ្េីនិងអស្ចា យជាងក្នោះ។

ជាររៀងរាល់ខែ Marlina ខរងខរទទួលបានសំបុត្រមួយខែលមាន អរថន័យែ៏លអរ ើយឥឡូវរនេះនាងចង់រ្ើញរៅមិររតបស់នាងនូវសំ បុត្រននការរចនាផ្ទាល់ែលួនរបស់នាង។ ររើនាងនឹងសររសរអីវរៅក្នុង រនាេះ?

Mentari ពិតជាចង់រ ៀនរាំ។ នាងមិនអាចស្តា ប់សូ តន្តនាីបានរេ ប ៉ុន្នា នាងអាចដឹងនូវកា ញញាក់។ រតើនាងអាចសររមចកាីស៉ុបិន និងអាច សន្មាងជាមួយនឹងមិតាភកាិបានរេ?