Search Badges Account

Nandi hyu pel ep djop mơta tơlơi hling hlang amang rơnuk anai . Laih anun `u ]a#o tơ`a: – Bruă hơget truh tơdah…?

Neh Rose hơdip pơ plơi pla kret kruai samơ ]a#o mơng tơmeh te-le-phôn pơdong je# anih `u do#, dum mơta mâo pơplih h^ laih.

Sa hrơi anun, sa drơi tơkuih biă bưp sa drơi tơkuih amang măi. To# tơno# mâo sa drơi eo rai mơng pơpă kiăng tiăo mă tơkuih biă. Bruă hơget amra truh ]a#o tui dong?

Hrơi kom laih rơgao, ]ơgâo Teddy, bip Duck hang akan Fish nao hrom pơ kơdư rok gah tlôn sang hră kiăng om hơbơi tin. To# tơno# mâo angin pưh rai ngă kơ jơlah apui jă bluh rai mơtam. Giong anun, sang hră gơ`u apui [ong h^. Hơget tlâo ]ô gơyut anai amra ngă?

Divya hlak hơdrak samơ`u at gir pơplông ]ưng bôh lông mơn! Divya ]ưng bôh lông hrom [ing gơyut laih anun bih bang [ing gơyut pơkon at hơdrak tui `u mơn.

Tơlơi ruai gah gơnam juăt [uh djru [ing ta rơnak tơlơi agaih hang pơgang drơi jan rim hrơi.

Rơnang anet hlak hyu hơduah dum bruă hling hlang mơng dum djuai bôh trôh.

Dum ano# [u mâo bôh bơnga] hyu hơduah Pơtao Kat Nge hang [uh yua hơget dum [ing kơhnâo mơbruă [u ]ih anan dum ano# [u bơnga] amang jơnuai yang hrơi.

Eo amang hơdrôm hră anai amuaih biă mă kơ bôh rup. Hrom hong tơkai eo hang dum [ing gơyut tui hơduah mơ-ak đơi mơng bôh rup anai ho!

Layla dui mâo tơlơi min kiăng kơdong glăi hong hyuh adai hlor đư đam bôh lon.