Search Badges Account

Ya ngakmruôt amâo phiơr hong klei ênang? Di gơing ing kyua mâo lu mta mkăn ngasnăn kơh jăk. Drei duah bi msăng kơ phung kmruôt thâo luaguhlăm hdruôm hră anei.

Mjưh yơh yua hruh ksu.

Drei hrăm mb^t tui duah klei mtlaih boh sang mb^t ăt mselobi doh wăl hd^p amâo ênưih ôh.

Pliêr ]iăng brei thâo klei tuyuôm truh kơ anôk rông mnơng. {iadah gơnao hmao mơ?

Hlăk w^t ]uaaê, Jimmy ktrâo kơ aê leh anăn mnuih [uôn sang thâo klă kơ klei mlan bi lun.

Maêa ]hao êgei hlăm tokơ grăp aguah ênưih yơh. {iadah găp thâo mơ]iang kơ êa ]hao êgei lobi mut hlăm tosi drei nga? Drei duah bi msăng be!

Hdruôm hră anei bi mdah êlan hdră pla dum mta djam hlăm war đru drei mâo asei mlei bi knăr leh anăn suaih pral. Si ngă djam mtam đru drei? Bi dlăng lăng ]iang kơ thâo sang ho!

Bơ`uêa mb^t hlăm krah êa ks^ mâo san hô siam tloh ênoh leh anăn dlăng êđai mnơng êa ks^ mdê mdô siam s^n!

Klei hgăm mơng dum am pul pui lu] êngia.

Hlăm adiê mmăt t^t, phung êđai krua w^k êa ks^ mda k]eh ti kdrăn ta] êa ks^ kbưi b^n. Hlăm anăn, mâo sa drei êđai krua anahơk m’ak leh găn êgao ta] êa ks^, nao truh kơ êa ks^ prong amâo ]huai êlan amâo mâo phung êđai mnơng mkăn lua mă. Gơpô srăng loyăl dliê kơ drei klei anei. {iadah gơdưi hd^p hong găn klei hu^ hyưt hlăm êa ks^ prong dôk kăp?Dưi mơgơêgao phung kan êmong kr^k kruk leh anăn dum jal trah yao kan hu^ mdu^ ]iang kơ thâo prong? Leh anăn gơmâo klei m’ak mơs^t pô mboh? Drei bi duah săng dlăng lăng klei yăl dliê kơ klei hd^p êđai krua ana w^k, leh anănbi tuôm hong phung êđai mnơng mkăn hlăm hd^p hong gơho!