Search Badges Account

Omusaani we mulugaano luno omuleyii khutuma biintu byoosi siimbi nenayee. Alinende buchuusi bwe khung’oona biintu bimuyeeta.

Luukano lwo chisaang’i chindoro chirerwa mwiitala lya buuyeti. Chisaang’i chindoro chilindwa buulayi nende omwaayi ne baayeti beewe.

Nanu okhabee omuruki we chiisang’i Wanangwee naakhalekhee buubwami?

Chisang’ii choosi chili nende buulesia. Bala choosi nechicha khuunywa kameechi.

Siitabu sye khuubala khuchakila eesiro khwoolela tisa.

Eepuusi yaange yaatibile. Wamboonelekho eepusi yaange oosi oosi?

Eepuusi nende eembwa baalolelaa mwiitirisia. Balolelaa mwiitirisia, nemalaa eepuusi nende eembwa baabona siipuruupuru!

Eepusi nende Eembwa bali Baasale. Basiima kukhwiinyaa luundi khukhoola buli siindu aalala.

Selemeng alinende chiipuusi chiingali. Chiipuusi chiinga nicho Selemeng alinenacho?