Search Badges Account

Lơưr zul li cêr xiz

Book in Mong

Matko lux hênhr cha môngl đh}u luz kraor trôngx vangs. Fôngx zưl kra nưl chaor cêr, shuv uô cuôk chêr sôngz zâu, tangz tưz uô tsi t}u. X}uk kangz, Matko tưz xangr t}u cêr cha uô lơưr zul li pênhr sênhz. 

Published by StoryWeaver • License:

Published by StoryWeaver

License: